Taking a time lapse when suddenly…aurora borealis.